Skip to content

WoodForce™ Funktioner

WoodForce™ är ett programvara för planering och styrning av drivningsarbeten och skogsvårdstjänster. Det gör det möjligt för entreprenörer att hantera flera kunder och ökar produktiviteten i leveranskedjan. WoodForce™ gör att entreprenörer kan arbeta åt flera skogsbolag med samma programvarulösning. WoodForce™-tjänsten fungerar både i uppkopplat och frånkopplat läge, och innehåller ett webbaserat program för planering, en mobilapp för fältarbete och en programvara för installation i skördemaskinen.

WoodForce™ för drivning av timmer, skogskötsel och skogsförbättring:

WoodForce Harvesting

Drivning av timmer och skogsbränsle

Kan användas för planering och hantering av drivning och skogstransporter samt navigering och kvalitetskontroll på arbetsplatsen.

Automatiserad arbetsplanering tar hänsyn till drivningsperioden samt aspekter på miljö och arbetssäkerhet. Tjänsten använder den senaste StanForD-standarden vid sändning av information till viktiga intressenter.

WoodForce software silviculture

Skogsskötsel

Används för planering och administration av skogsplantering och optimerar den relaterade resursallokeringen samt även navigering och rapportering på arbetsplatsen.

WoodForce Forest Services

Skogsförbättring

Underlättar vid planering och hantering av gödsling, dränering och vägkonstruktion samt optimerar den relaterade resursallokeringen.

WOODFORCE™-programvaran som en tjänst

WoodForce™ är en del av den nya trenden där framsynta företag tecknar avtal med flera skogsbolag och gör all planering inom samma system. Eftersom entreprenören är bäst insatt i de lokala förhållandena blir drivningsverksamheten mer effektiv när entreprenören har mer direkt kontroll över arbetsplaneringen och schemaläggningen för den egna flottan med skördemaskiner och lastbilar.

Affärsvärdet av WoodForce™, oavsett om det handlar om sänkta verksamhetskostnader, förbättrad produktivitet eller effektivare logistik, grundar sig på en stärkt och mer transparent processkedja. Ett bättre samarbete mellan skogsproduktionsbolagen och deras underleverantörer ger bättre styrning av personal och utrustning vid entreprenörens drivningsplats. Ökad synlighet ger mer koordinerad planering vilket leder till kortare maskintransporttider och lägre resekostnader. För skogsbolaget är fördelarna reducerade kostnader för drivning samt lägre genomsnittlig kostnad både för drivning och skogsskötsel.