Siirry sisältöön

Tuotteen esittely

WoodForce™ on korjuun, metsänhoidon ja metsänparannuksen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä.  WoodForce™ sisältää suunnittelu-, hakkuukone- ja muut ajoneuvo-ohjelmistot sekä mobiiliohjelmistot. WoodForce™ tarjoaa myös standardit liittymärajapinnat toiminnanohjaukseen.

WoodForce™ -toiminnallisuudet:

WoodForce Harvesting

Puunkorjuu ja metsäenergian korjuu

WoodForcella korjuuyritys hallinnoi henkilö- ja koneresurssejaan sekä kapasiteetti- ja tuottavuustietoja. Korjuuyritys pystyy WoodForcen avulla tekemään leimikko-, lohko-, kuviokohtaisen työmaasuunnittelun sekä jakamaan suunnitelman ja työmaakohtaiset ohjeet koneille ja työntekijöille.

Suunnittelussa voidaan työn kohteita käsitellä monipuolisesti huomioiden korjuuajankohta, ympäristönhoito- ja työturvallisuusnäkökohdat. WoodForce välittää katkonnan ohjaustiedot mittalaitteisiin sekä uuden StanForD 2010 -standardin että vanhemman StanForD-standardin mukaisesti.

WoodForce software silviculture

Metsänhoito

Metsäpalveluyritys voi WoodForcen avulla suunnitella, ohjata ja raportoida metsänhoitoon kuuluvia töitä kuten maanmuokkausta, metsän uudistamista ja raivausta.

WoodForce Forest Services

Metsänparannus

WoodForcella voidaan suunnitella, ohjata ja raportoida myös lannoitukseen, ojitukseen ja metsäteiden rakentamiseen liittyviä töitä.

WoodForce™ on pilvipalvelu, jonka käyttöönotto ja käyttö on helppoa.
Metsäyhtiön tai metsänomistajan toiminnanohjauksen järjestelmä on liitettävissä palveluun palvelun standardien rajapintojen avulla.  

WoodForce™ toimii saumattomasti puun ja metsänenergian kuljetuksiin kehitetyn LogForce™ -palvelun kanssa. Yhdessä palvelut tarjoavat katkeamattoman ketjun korjuun suunnittelusta tuotantolaitoksen vastaanottoon saakka. Metsäyhtiölle palvelut tarjoavat ajantasaisen tiedon tienvarsivarastoista  ja raaka-aineen toimitusketjun jäljitettävyyden.

Palvelut mahdollistavat sekä metsäyhtiölle että korjuu- ja metsäpalveluyritykselle tiedolla johtamisen ja toiminnan tuottavuuden noston.